תנאי שימוש

גולש/ת יקר/ה,
 
השימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), כפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם. הינך מתבקשת לקרוא את התנאים במלואם ובעיון, מפני שהם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין יזמקו חברה בע"מ (להלן: "יזמקו") וכן הסכם מחייב בינך לבין יזמקו.
 
במסגרת תנאי שימוש אלו "גולש/ת" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "יזמקו" – לרבות מנהליה, עובדיה, ובעלי מניותיה וכל מי מטעמה. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון נקבה – אף זכר במשמע. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.
 
כללי
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות אלו והן אשר תקבענה.
 
כתנאי לשימוש באתר, הינך מתחייבת כלפי יזמקו, שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית.
 
התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונות באתר לבין מראם במציאות.
 
באתר מוצגים מגוון מכשירים של חברת Kyocera העולמית. אין בכך כדי להוות כל התחייבות מאת יזמקו ו/או Kyocera לגבי אספקתם ו/או זמינותם של המכשירים המוצגים באתר, בארץ.
 
אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה ו/או חוות דעת מאת יזמקו.
 
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי יזמקו, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין ליזמקו שליטה ו/או פיקוח על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. כמו כן, אין יזמקו מתחייבת כי כל קישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 
והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלו אינם תקפים או שאינם ניתנים לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות להלן, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.
 
קניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינם של יזמקו. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, יזמקו הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר וכן בשם המתחם (Domain Name), בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת יזמקו, פרט לשימוש המותר על פי החוק. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. הסכם זה מעניק לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר.
למניעת ספק, מובהר בזה, כי יזמקו אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולשת בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).
 
הגבלת אחריות
יזמקו אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל יזמקו מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 
אספקת השירותים ע"י יזמקו תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ויזמקו אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 
כל שימוש והסתמכות של הגולשת על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים המוצגים או המפורסמים במערכת נעשה על פי שיקול דעת הגולשת ועל אחריותה הבלעדית.
 
במידה והגולשות תתקשרנה עם גורמים שלישיים, יזמקו אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשות כתוצאה מהתקשרויות אלה.
 
הגולשת מצהירה ומתחייבת כי לא תהיה לה כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי יזמקו בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולשת, והיא מוותרת בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד יזמקו ו/או כנגד מי מטעמה.
 
יזמקו אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר תפוז ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
 
היה ויזמקו ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולשת, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על יזמקו.
 
ניתוק, הפסקה ושינויים
יזמקו רשאית להסיר תכנים מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את שירותי האתר בנסיבות בהן גולשת עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לאתר, לגולשות אחרות, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולשת פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.
 
כמו כן רשאית יזמקו לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת שירותי האתר בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה.
 
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על יזמקו אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של הגולשת לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש.
 
יזמקו תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר וזמינותם, היקפם וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולשת. לגולשת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי יזמקו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 
הגנת הפרטיות
הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שיזמקו תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. יזמקו רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של יזמקו.
 
יזמקו מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והיא תשמור על פרטיות הגולשות ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולשת או כל מידע אחר בנוגע אליה, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולשת עצמה.
 
בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הינך מסכימה כי יזמקו תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך.
 
הדין החל וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, תנאי השימוש יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר עמם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.